CD: ZS80392    MC: ZS80394    SERIE:
   Anno di uscita: 2001
Quatte parole
Chillo te 'mbroglia
Mo li a ferni'
Sti' mane piccerelle
Voglio asci' cu tte
Gesu' aiutame tu
Nun t'aggio maie scurdate
Nu' schiaff' all'improvviso
Facimme pace stasera
Una stanzetta