CD: GD93122    MC: -------    SERIE:
   Anno di uscita: 2010
Signan chiu sciuguar gerati
Cala ciave
Ghigliavas chia ghili
Me merav pe tu
Li Rom
Quand a lladdasn
U buccevebbe'
So ma penasamma