CD: GD92252
MC: -------------

Detto tra noi
 2007
   
CD: ZS4232
MC: ZS4234

E mmo'!
 1996
   
CD: -------------
MC: MC70111

Era ora
 2000